Home » Stavba » Reklamace

Reklamace

Reklamace všeobecně jsou nutným procesem při vymáhání práv vůči dodavateli. To si dnes již většina občanů uvědomuje a správně se domáhá svých práv. V oblasti stavebnictví bychom Vám chtěli nabídnout naše služby při reklamaci staveb a stavebních prací, které Vám zejména pomohou při správném popisu reklamovaných skutečností, spolupráci při vymáhání buď oprav nebo slevy z ceny díla, nebo vrácení již poskytnutého peněžního plnění.

Pro úspěšné řešení reklamačních vad je důležité mít správně ošetřeny i dokumenty při zahájení stavební činnosti a při předání stavby. Je to zejména smlouva o dílo (SOD) a předávací protokol (PP). V těchto dokumentech se stanovují postupy při vyřizování reklamací, termíny odstranění a zejména finanční sankce při nedodržení termínů (SOD). Součástí předávacího protokolu by měly být doklady k zabudovaným materiálům, návody na používání a údržbu a další pokyny, které stanovují jakým způsobem užívat předávanou věc tak, aby měla po dobu záruky stejné vlastnosti.