Home » Projekce » Projekt pro stavební povolení

Projekt

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby a projektová dokumentace pro stavební povolení, (dále jen PDSP), je nezbytnou přílohou pro ohlášení stavby a pro podání žádosti o stavební povolení. Po oba uvedené případy se zpracovává stejný typ dokumentace. Stavební povolení vydává místně příslušný stavební úřad. Po jeho vydání a nabytí právní moci lze zahájit realizaci stavby.

Rozsah PDSP je opět přesně specifikován v příloze č. 1 výše uvedené vyhlášky č. 499/2006 Sb. Zde uvedený obsah stačí pro vydání stavebního povolení, ale není dostatečným podkladem pro vlastní realizaci stavby. Toto je velmi důležité si uvědomit. Dokumentace ke stavebnímu řízení může být totiž lákavou nabídkou vzhledem ke své podstatně nižší ceně oproti kompletní projektové dokumentaci.

Zpracování samostatné PDSP má význam především v případech rozsáhlejších a složitějších staveb, kdy zpracování tohoto stupně projektu a jeho následné rychlé schválení ve stavebním řízení může ušetřit čas přípravy stavby. Následovat by však vždy mělo zpracování dalšího stupně projektové dokumentace – tedy dokumentace pro provádění stavby.

Pokud se tak nestane a stavba je zadána k realizaci pouze s tímto stupněm projektu, vystavuje se stavebník (investor stavby) nebezpečí, že dílo může po mnoha stránkách dopadnout jinak, než byl původní úmysl projektanta i investora. Dokumentace pro stavební povolení totiž nemusí jednoznačně definovat všechny konstrukce a materiály použité ve stavbě. Tyto věci do značné míry ovlivňují celkovou kvalitu i cenu stavby. V PDSP mohou být použité výrobky, materiál i některé konstrukce popsány velmi obecně. Takto obecný popis může způsobit mnoho komplikací při vlastní realizaci, a to především při možných dohadech se stavební firmou. PDSP rovněž nemusí definovat přesné řešení technických instalací (vytápění, elektroinstalace, zdravotní instalace a další) a tím vzniká další prostor pro možná nedorozumění. V mnoha případech se tak dle našich zkušeností stává. Je tedy třeba, aby si stavebník přesně uvědomil, co získá (a co může ztratit) pokud vybere projekční firmu, která mu zpracuje pouze dokumentaci pro stavební povolení a na možnost a případně potřebu zpracování dalšího stupně dokumentace ho ani neupozorní.

Důležité pro zákazníka je rovněž to, že v rámci zpracování PDSP nejdou ještě zcela přesně stanovit náklady stavby. Závazně lze zpracovat pouze tzv. „propočet nákladů“, který může doznat při rozpracování PDSP do úrovně dokumentace pro provedení stavby jistých změn. Jistým „kompromisem“, například v případě přípravy menších staveb (rodinných domů) může být možnost specifikovat s projektantem části projektu, které budou více propracované (viz níže – dokumentace pro provedení stavby – PDPS). V praxi to například znamená, že stavební řešení a konstrukční řešení budou ve stupni pro provedení stavby a ostatní části projektu budou ve stupni PDSP.

Obsah dokumentace:

  • stavební část
  • statika (může být součástí stavební části)
  • zdravotní technika (kanalizace, voda, plyn)
  • vytápění
  • vzduchotechnika (pokud potřeba)
  • elektroinstalace
  • požární zpráva